Условия за ползване


Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта www.unitedbrands.bg вие приемате без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

Съдържание на сайта

Съдържанието на уеб страниците на Юнайтед Брандс България ООД е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични и търговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Точност и истинност на информацията

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Юнайтед Брандс България ООД не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Юнайтед Брандс България ООД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Юнайтед Брандс България ООД се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях Юнайтед Брандс България ООД не носи отговорност.

Гаранции

Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. Юнайтед Брандс България ООД не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако Юнайтед Брандс България ООД е било предупредено за вероятността за такива вреди. В някои законодателства изключването на определени гаранции или ограниченията на отговорността не са разрешени, така че изложените по-горе ограничения и изключения може да не се отнасят до вас. Отговорността на Юнайтед Брандс България ООД в такъв случай следва да бъде ограничена до максимално позволеното от закона.

Линкове към други уеб страници и сайтове

С цел да улесни достъпа Ви Юнайтед Брандс България ООД може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни.

Уеб страниците на www.unitedbrands.bg могат да съдържат банери (рекламни изображения) или текстови линкове към външни уеб страници, за които отговарят други лица (рекламодатели, спонсори, партньори). Макар, че управляваме местата, които предоставяме, ние не поемаме отговорност за информацията, която се публикува и показва в техните страници.


Линковете от нашия сайт към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Юнайтед Брандс България ООД няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.


В допълнение, тези сайтове, периодично могат да променят и добавят своя информация, в зависимост от възприетата от тях маркетингова политика. Препоръчваме Ви да им обърнете внимание преди да решите да предоставяте лична информация по какъвто и да е повод и под каквато и да е форма.

Забранена и непозволена употреба

При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на Юнайтед Брандс България ООД или неговите партньори за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели.

Изпращайки материали до нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата на Юнайтед Брандс България ООД, Вие приемате следните условия:

а) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;

в) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили. Юнайтед Брандс България ООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт и не носи отговорност за такова съдържание. Юнайтед Брандс България ООД може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Промяна на правилата и условията за ползване на сайта

Юнайтед Брандс България ООД си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Това споразумение между Юнайтед Брандс България ООД и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Вие можете да го прекратите преставайки да използвате и достъпвате уеб сайта на Юнайтед Брандс България ООД и унищожавайки материалите, които сте "свалили", принтирали или по какъвто и да е начин запазили от нея. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага.

Вашето съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

Посещавайки вече уеб страниците на Юнайтед Брандс България ООД, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки корпоративният ни уеб сайт.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Контакт с нас

Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на Юнайтед Брандс България ООД и работата с него, моля изпращайте своите писма на e-mail: office@unitedbrands.bg

Юнайтед Брандс България ООД е регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красна Поляна, ул. “Среброструй” №8, ЕИК 200006126, ДДС Номер: BG200006126.

Лични данни


ЮНАЙТЕД БРАНДС БЪЛГАРИЯ ООД изпълнява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните), за да гарантира поверителността и законното обработване на личните данни на своите клиенти.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ЮНАЙТЕД БРАНДС БЪЛГАРИЯ ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за законосъобразни цели. 

ЮНАЙТЕД БРАНДС БЪЛГАРИЯ ООД чрез unitedbrands.bg има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, за които е получено изричното съгласие на Клиента в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

ЮНАЙТЕД БРАНДС БЪЛГАРИЯ ООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия, Информацията за обработване на лични данни и Съгласието, предоставено от Клиента. 

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ЮНАЙТЕД БРАНДС БЪЛГАРИЯ ООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ЮНАЙТЕД БРАНДС БЪЛГАРИЯ ООД.
 

 

 


Google Analytics

Google Analytics is a service used on our website that tracks, reports traffic and measures how users interact with our website content in order for us to improve it and provide better services.

Facebook

Our website allows you to like or share its content on Facebook social network. By activating and using it you agree to Facebook's privacy policy: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter

Integrated tweets and share services of Twitter are used on our website. By accepting and using these you agree to Twitter's privacy policy: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies